ÅRSBERÄTTELSE FÖR BÅTKLUBBEN PÄRLAN, VERKSAMHETSÅRET 2006

 

 

Styrelsen för Båtklubben Pärlan får härmed avge följande berättelse för sitt 46:e verksamhetsår:

 

Styrelsen har bestått av följande personer:

 

Ordförande                                                                                 Leif Zadig

Vice ordförande                                                                          Per Mårtensson

Kassör                                                                                        Johan Mellström

Sekreterare,                                                                                Peter Svensson

Miljöansvarig                                                                               Anders Nilsson

Hamnchef, Kyrkviken                                                                  Patrik Hedlund

Materialförvaltare                                                                        Yngve Nilsson                      

Kontaktman och Hamnchef, Kanalen                                           Anders Henriksson               

Ledamot (avgick under verksamhetsåret)                                     Jörgen Hofflander

 

 

Revisorer                                                                                     Christer Liljenberg

                                                                                                   Göran Svensson

Revisorsuppleant                                                                         Christian Trägårdh    

 

Medlemsstatistik

Antalet medlemmar vid årets slut var 1 enskilt betalande junior, 272 enskilt betalande seniorer,

5 hedersmedlemmar samt 76 betalande familjer. Totalt omfattas medlemskåren av 499 individer. Under året har tillkommit 58 nya medlemmar inkl familjemedlemmar.

 

Ekonomi

Klubbens ekonomiska ställning är god. Särskild rapport framläggs till årsmötet.

 

Styrelsemöten

Under verksamhetsåret har hållits 7 protokollförda styrelsemöten. Därutöver har ett antal informella kontakter tagits. Genomsnittlig närvaro på styrelsemötena: 72 % med spridning 17 – 100 %.

 

Utprickning

I Ivösjön har under året utsatts c:a 70 bojar, varav Båtklubben Pärlan svarat för 33 stycken.

 

Uthyrningsverksamhet

Båttrailern har varit uthyrd 13 gånger.

 

Aktiviteter och viktigare händelser

-       I samarbete med Hälleviks båtklubb och Edenryds båtklubb anordnades i februari en uppskattad bussresa till båtutställningen i Göteborg. Ett 20-tal medlemmar deltog.

-       Den traditionella sill- och familjefesten på Enö den 10/6 samlade cirka 140 deltagare.

-       Höstfesten med dans den 21/10 på Folkets Hus i Bromölla samlade 124 deltagare.

-       Vi medverkade under kommunens s.k. Bodagar, varvid kassören Johan Mellström ställt samman en mycket intressant och uppskattad informationstavla, där vår verksamhet beskrevs i text och bild.

 

Medlemsrabatter

Klubbmedlemmarna har under året fått rabatt hos Jims Färg & Måleri i Bromölla och Sölvesborg samt hos Hälleviks Båtvarv i Hällevik.

 


Hamnarna och övrigt

-       Under året har vi på försök anlitat bevakningsföretaget ProtectU för bevakning främst nattetid i småbåtshamnen. Försöket föll väl ut, och vi har för avsikt att ta förnyade kontakter inför nästa säsong. Vakterna har bl a avvisat ungdomar som höll fest inom vårt område.

-       Vi polisanmälde ett inbrottsförsök i materialcontainern i Kyrkvikens småbåtshamn. Någon skyldig kunde inte finnas.

-       Från de skyldiga till förstörelsen på bojbåt och fyr under förra året har med Kronofogdens hjälp influtit det av klubben begärda skadeståndet, 6.000:- kr.

-       De under förra och förförra året upptagna kontakterna med Bromölla kommun angående eventuellt köp av småbåtshamnen har fortsatts. Någon lösning är ännu inte klar men diskussioner angående olika lösningar pågår. Kommunen har nu beslutat att lägga ut småbåtshamnen för anbudsförsäljning i början av år 2007.

-       Under året har vi genomfört test av olika belysningslösningar i småbåtshamnen för att i inbrottsförebyggande syfte sätta belysning på bryggor och containers.

-       Vi har bytt våra hemsides- och mailadresser för att bli mer lättillgängliga.

-       Av kostnadsskäl sade vi upp plusgirot för att i stället gå över till bankgiro.

-       I vårt remissvar till kommunen i samband med revidering av ÖP 2000 har vi ställt oss positiva till husbyggnation i ovankant av gräsplanen i småbåtshamnen. Däremot hade vi vissa synpunkter på förslagen kring Kanalen.

-       Båtklubben har genom ordföranden varit representerad i Ivösjökommitténs arbete.

-       Båtklubben har varit representerad vid flera träffar, som Skånes Båtförbund anordnat i Malmö.

-       Ordföranden har ingått i Skånes Båtförbunds styrelse som förbundskassör.

 

 

 

Bromölla den 2007-03-11

 

 

 

 

 

---------------------------------                                                           ---------------------------------           ---------------------------------                  

Leif Zadig                                   Per Mårtensson                                  Johan Mellström

 

 

 

 

 

---------------------------------                                                           ---------------------------------           ---------------------------------

Patrik Hedlund                            Anders Nilsson                                   Yngve Nilsson

 

 

 

 

 

--------------------------------- ---------------------------------

Peter Svensson                           Anders Henriksson