PROTOKOLL, FÖRT VID BÅTKLUBBEN PÄRLANS 47:e ÅRSMÖTE 2006.

 

Plats: Lagunens cafélokal, Oasen.

Dag: 2006-03-29

Antal närvarande: 33 personer

 

1        Ordförande Leif Zadig hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

2        Mötet befanns vara behörigen utlyst. 

3        Dagordningen fastställdes.

4        Till ordförande att leda dagens förhandlingar valdes Leif Zadig och till sekreterare att föra årsmötesprotokollet valdes Nils-Harald Larsson.

5        Till justeringsmän för årsmötesprotokollet valdes Arne Ericsson och Bengt Bengtsson.

6        Leif läste upp årsberättelsen.

7        Johan Mellström föredrog kassarapporten.

8        Leif läste upp revisionsberättelsen för det gångna räkenskapsåret.

9        Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret, och berättelserna lades till handlingarna.

10 a   Medlemsavgiften för nästa år (2007) fastställdes till oförändrade 125:- kronor för enskild medlem samt till 175:- kronor för familjemedlemskap, dvs för familj, boende på samma adress.

10 b   Ersättningen till arbetslagen innevarande år fastställdes till oförändrat 150:- kr/boj.

10 c    Hamnavgifterna för nästa år (2007) fastställdes enligt följande:

          Kanalens småbåtshamn:

          Oförändrat 150:- kr/bryggplats.

         

          Kyrkvikens småbåtshamn:

          Plats vid ”vanlig” brygga (B-C): 400:- kr/plats, dvs oförändrat.

          Plats vid  brygga med låsbar grind (D): 650:- kr/plats, dvs oförändrat.

          Plats vid  brygga med låsbar grind och kort Y-bom (E-G): 950:- kr/plats, dvs oförändrat.

          Plats vid  brygga med låsbar grind och lång Y-bom (E-G): 1.050:- kr/plats, dvs oförändrat.

          Uppläggningsplats: 150:- kr/plats, dvs oförändrat. Samma pris gäller även för Kanalen för "utomstående" hyresgäster.

          Gästplats i Kyrkvikens småbåtshamn f o m andra dygnet, 30:- kr/dygn, dvs oförändrat.

11      - Styrelsens proposition ang förslag till hedersledamöter.

          Beslutades enhälligt att utse Thomas Holgersson öch Eve Peterson till hedersledamöter med anledning av deras långa och förtjänstfulla insatser för båtklubben.

         

          - Styrelsens proposition ang förslag på nya stadgar.

          Förslaget till nya stadgar var utskickat med kallelsen till årsmötet. Ordförande föredrog övergripande det nya förslaget, vilket därefter godkändes av årsmötet. Beslutades att §§ 3.5 samt 4.1 förklarades som omedelbart justerade.

12      Till ordförande för två år omvaldes Leif Zadig.

13      Till ordinarie ledamöter för två år omvaldes Patrik Hedlund, Johan Mellström och Yngve Nilsson amt nyvaldes Anders Nilsson efter Simon Berg.

          Till ordinarie ledamot för ett år efter Nils-Harsld Larsson, som undanbett sig omval nyvaldes Jörgen Hofflander.

14      Inget val med anledning av de nya stadgarna.

15      Till revisor för ett år efter Inge Nilsson-Gren, som undanbett sig omval nyvaldes Christer Liljenberg.

          Till revisor för två år omvaldes Göran Svensson.

16      Till revisorssuppleant för 1 år efter Christer Liljenberg nyvaldes Christian Trägårdh.

17      Mötet uppdrog åt styrelsen att inom sig utse valberedning för nästa års val.

18      Övriga frågor.

          - Leif tackade Nils-Harald Larsson, som suttit i styrelsen sedan 1993, och överlämnade en blomsterkvast, vilken skulle delas med hustrun Lena som tack för den tiden vi fått låna Nils-Harald.

          - Leif tackade Inge Nilsson-Gren, som varit revisor sedan 1993 med en blomsterkvast. Eftersom Inge inte var närvarande på mötet, åtog sig ördförande att överlämna buketten i hemmet.

          Dessa båda hyllades med en applåd.

          - Leif informerade om läget i förhandlingarna med kommunen ang båtklubbens ev köp av småbåtshamnen. Styrelsen fick mandat att fortsätta diskussionerna, samt skulle ett ev förslag till köp först underställas klubbmedlemmarna innan bindande beslut om köp kan tagas.

          - Leif informerade om Fiskevårdsföreningens just nu pågående utsättning av risvasar i sjön. Han fick i uppdrag att föra vidare diskussioner med Fiskevårdsföreningen angående säkerheten för båtfarare samt om krav på utprickning av risvaserna på lämpligt sätt.

          - Leif informerade om de tankar styrelsen har betr säkerheten mot stölder öch skadegörelse i småbåtshamnen. Styrelsen fick i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder.

          - Thomas Holgersson föreslog att den norra rampen i småbåtshamnen förlängs för att därigenom göra det möjligt att ta upp resp sätta i även lite större båtar. Leif svarade att de yttersta plattorna i hamnen håller på att ge med sig, och att det därför kunde vara lämpligt att ta denna frågan i beaktande när plattorna skall åtgärdas.

19      Årsmötesförhandlingarna förklarades avslutade.

 

 

Innan årsmötet tog sin början berättade och visade kvällens underhållare, Stefan Gabrielsson bilder om KFV:s verksamhet med rehabilitering av skadade fåglar och småvilt. Han avtackades med en drick- och njutbar vara, och dessutom fick han en varm applåd.

I pausen mellan föredraget och årsmötet bjöd båtklubben de närvarande på kaffe med dopp.

 

Vid protokollet                         

 

 

 

 

..........................................…....                                 

Nils-Harald Larsson                                                   

 

Justeras

 

 

 

 

...........................................….                                    ..........................................…..

Arne Ericsson                                                              Bengt Bengtsson