PROTOKOLL, FÖRT VID BÅTKLUBBEN PÄRLANS 48:e ÅRSMÖTE 2007.

 

Plats: Lagunens cafélokal, Oasen.

Dag: 2007-03-27

Antal närvarande: 32 personer

 

1        Ordförande Leif Zadig hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

2        Mötet befanns vara behörigen utlyst. 

3        Dagordningen fastställdes.

4        Till ordförande att leda dagens förhandlingar valdes Leif Zadig och till sekreterare att föra årsmötesprotokollet valdes Johan Mellström.

5        Till justeringsmän för årsmötesprotokollet valdes Arne Ericsson och Bengt Bengtsson.

6        Leif läste upp årsberättelsen.

7        Johan Mellström föredrog kassarapporten.

8        Leif läste upp revisionsberättelsen för det gångna räkenskapsåret.

9        Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret, och berättelserna lades till handlingarna.

10 a   Medlemsavgiften för nästa år (2008) fastställdes till oförändrade 125:- kronor för enskild medlem samt till 175:- kronor för familjemedlemskap, dvs för familj, boende på samma adress.

10 b   Ersättningen till arbetslagen innevarande år fastställdes till oförändrat 150:- kr/boj.

10 c    Hamnavgifterna för nästa år (2008) fastställdes enligt följande:

          Kanalens småbåtshamn:

          Oförändrat 150:- kr/bryggplats.

         

          Kyrkvikens småbåtshamn:

          Eftersom arrendet är uppsagt av kommunen per den 2007-12-31 pga förestående utförsäljning av hamnen kunde inga nya hamnavgifter fastställas.

11      - Styrelsens tidigare proposition, förslag på nya stadgar.

          Förslaget till nya stadgar som diskuterades på förra årsmötet fastställdes.

12      Ej aktuellt i år.

13      Till ordinarie ledamöter för två år omvaldes Anders Henriksson och Per Mårtensson.

          Till ordinarie ledamot för två år efter Peter Svensson, som undanbett sig omval nyvaldes Alf Norderyd.

          Den fjärde platsen efter Jörgen Hofflander, som avgått tidigare under året behölls vakant tills vidare.

14      Till revisor för två år omvaldes Christer Liljenberg.

15      Till revisorssuppleant för 1 år omvaldes Christian Trägårdh.

16      Mötet uppdrog åt styrelsen att inom sig utse valberedning för nästa års val.

17      Övriga frågor.

          - Staffan Lutterdal från Fiskevårdsföreningen berättade om den nya djupkartan, som nu börjar bli färdig. Han uttryckte önskemål att Båtklubben Pärlan kunde samordna arbetet med utläggning av farleder mm i sjökortet, vilket bifölls.

          - Leif informerade om läget beträffande kommunen planer på utförsäljning av småbåtshamnen. Om det blir vi som får köpa hamnen, visar de preliminära kalkylerna på att vi måste höja avgifterna med 50 - 100 kr/plats med hänsyn taget till nu föreliggande, ännu så länge hemliga förslag på köpeskilling.

          - Leif informerade om de pågående försöken med belysning i småbåtshamnen. Köper vi hamnen, kommer vi omgående att investera i framtagen belysningsmodell.

          - Förra årets bevakningsinsats i småbåtshamnen från ProtectU diskuterades, och önskemål framkom att styrelsen tar upp förhandlingar med bevakningsföretaget även för innevarande år. I det nya uppdraget skulle även ingå bevakning av Kanalen.

          - Synpunkter på dåligt underhållna bryggor i Kanalen diskuterades. Leif informerade om att klubben gör årliga kontroller av bryggorna, och dåligt underhållna sådana resulterar i att brev med påpekande och krav om åtgärd skickas till bryggplatsinnehavaren. Vid upprepad nonchalans betr underhållsplikten kommer aktuell bryggplats att sägas upp i enlighet med kontrakts-villkoren.

          - Leif informerade om det pågående arbetet i Ivösjökommittén. Sjön är numera klassad som Natura 2000-projekt, vilket ställer höga krav på god miljövård. Man lägger nu stora resurser från Länsstyrelsens sida på undersökning av olika faktorer som kan påverka sjön negativt. Leif uppmanade klubbens medlemmar att vara mycket försiktiga vid bränslepåfyllning när båtarna ligger i vattnet, och påminde även om gällande förbud för bottenmålning med miljöfarlig giftfärg av båtar som går i insjövatten.

          - Johan informerade om en kommande aktivitet, där Marinkompaniet i Karlshamn bjudit in klubben att deltaga i en båtkväll, som de arrangerar i maj. Utlagd teckningslista blev snabbt fulltecknad.    

18      Årsmötesförhandlingarna förklarades avslutade.

 

 

Innan årsmötet tog sin början visade kvällens underhållare, Hannu Lilja vackra bilder, bland annat från den så kallade bilkyrkogården i Ryd. Han avtackades med en varm applåd.

I pausen mellan föredraget och årsmötet bjöd båtklubben de närvarande på kaffe med dopp.

 

Vid protokollet                         

 

 

 

 

..........................................…....                                 

Johan Mellström                                                         

 

Justeras

 

 

 

 

...........................................….                                    ..........................................…..

Arne Ericsson                                                              Bengt Bengtsson