Protokoll fört vid Båtklubbens Pärlans 49:e årsmöte 2008.

Plats: Drejarens dagcentral, Bromölla.

Datum: 12 mars 2008.

Antal närvarande: 31 personer.

 

1      Ordförande Leif Zadig hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

2      Årsmötet befanns behöringen utlyst.

3      Dagordningen fastställdes.

4      Till ordförande att leda dagens förhandlingar valdes Leif Zadig och till sekreterare att föra årsmötesprotokollet valdes Alf Norderyd.

5      Till justerare för årsmötesprotokollet valdes Arne Eriksson och Eve Petersson.

6      Leif Zadig läste upp årsberättelsen.

7      Johan Mellström föredrog kassarapporten.

8      Johan Mellström läste upp revisionsberättelsen för det gångna räkenskapsåret.

9      Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret och berättelserna lades till handlingarna.

10   a) Medlemsavgiften för nästa år (2009) fastställdes till oförändrade 125:-  kronor för enskild medlem samt till 175:- kronor för familjemedlemskap, dvs för familj boende på samma adress.

b) Ersättning till bojlagen innevarande år fastställdes till 200:- /boj. (En höjning med 50:-  /boj).

c) Hamnavgifter för nästa år (2009) fastställdes enligt följade:

Kanalens småbåtshamn: Oförändrat 150:- /bryggplats.

Kyrkvikens småbåtshamn: Avgift för bryggplats kan ej fastställas då det ännu är oklart om framtiden för hamnen. Om Pärlan ämnar köpa hamnen kallas till extra årsmöte och då fastställs avgiften. För gästplatser från andra dygnet fastställdes 30:- /dygn.

11   Finns inte några motioner.

12   Leif Zadig omvaldes som ordförande för två år.

13   Till ordinarie ledamöter för två år omvaldes Johan Mellström, Yngve Nilsson och Anders Nilsson. Efter Patrik Höglund, som undanbett sig omval, valdes för två år Anna Arvidsson. På den vakanta platsen valdes på ett år Erik Sörensen.

14   Till revisor för två år efter Göran Svensson, som undanbett sig omval, valdes Christian Trägårdh.

15   Till revisorssuppleant för ett år valdes Per Sandberg.

16   Mötet uppdrog åt styrelsen att inom sig utse valberedning.

17   Inga övriga frågor fanns.

18   Ordföranden förklarade årsmötesförhandlingarna avslutade.

 

Före årsmötet informerade Bert-Ola Lindros och Mikael Stålborg från Sjöräddningssällskapets räddningsstation i Hörvik om sjöräddning i Hanöbukten och Blekinge Skärgård och om sällskapets verksamhet i stort. Ett mycket uppskattat inslag.

Efter mötet informerade Leif Zadig om framtidsvisionen Iföstrand, ett utvecklingsprojekt med EU-bidrag. Båtklubben ska så småningom lämna ett remissvar om projektet.

Klubben bjöd de närvarande på kaffe med bröd.

Vid protokollet

 

Alf Norderyd

 

Justeras

 

Arne Eriksson                                                    Eve Petersson