Protokoll fört vid Båtklubben Pärlans 50:e årsmöte 2009.

Plats: Drejarens dagcentral, Bromölla.

Datum: 17 mars 2009.

Antal närvarande: 25 personer.

 

1      Ordförande Leif Zadig hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

2      Årsmötet befanns behörigen utlyst.

3      Dagordningen fastställdes.

4      Till ordförande att leda dagens förhandlingar valdes Leif Zadig och till sekreterare att föra årsmötesprotokollet valdes Alf Norderyd.

5      Till justerare för årsmötesprotokollet valdes Arne Eriksson och Tommy Lundkvist.

6      Leif Zadig läste upp årsberättelsen.

7      Johan Mellström föredrog kassarapporten.

8      Pelle Sandberg läste upp revisionsberättelsen för det gångna räkenskapsåret.

9      Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret och berättelserna lades till handlingarna.

10   a) Medlemsavgiften för nästa år (2010) fastställdes till oförändrade 125:-  kronor för enskild medlem samt till 175:- kronor för familjemedlemskap, dvs för familj boende på samma adress.

b) Ersättning till bojlagen innevarande år fastställdes till 200:- /boj, (oförändrat).

c) Hamnavgifter för nästa år (2010) fastställdes enligt följade:

Kanalens småbåtshamn: Oförändrat 150:- /bryggplats.

Kyrkvikens småbåtshamn:

Brygga B:  400:-/bryggplats, (oförändrat),

Brygga C: 650:-/bryggplats, (ökning med 250 :- pga ny grind till bryggan),

Bryggor D till G: bom 4,5 meter: 900:-/bryggplats, (minskning med 50:-),

                                bom 5 meter: 1000:-/bryggplats, (minskning med 50:-),

                                bom 6 meter: 1100:-/bryggplats, (ökning med 50:-).

För gästplatser från och med andra dygnet fastställdes 30:- /dygn, (oförändrat).

11   Fanns inte några motioner.

12   Leif Zadig valdes vid fjolårets årsmöte till ordförande på två år. Han har således ytterligare ett år kvar på detta mandat.

13   Till ordinarie ledamöter för två år omvaldes Alf Norderyd, Per Mårtensson, Anders Henriksson och Erik Sörensen.

14   Till revisor för två år efter Christer Liljenberg, som undanbett sig omval, valdes Per Sandberg. Christer Liljenberg avtackades av ordföranden med blommor.

15   Till revisorssuppleant för ett år valdes Gustav Ekenstedt.

16   Mötet uppdrog åt styrelsen att inom sig utse valberedning.

17   Under punkten ”övriga frågor” upptogs frågan om att familjemedlemsskap automatiskt ska ingå i medlemsavgiften. Styrelsen bereder denna fråga.

Ordföranden uppmanade alla medlemmar att reagera vid skadegörelse i hamnarna. Om man inte vill ingripa direkt själv kan man ringa hamnansvarig eller ordföranden som kontaktar polis. 

Ordföranden och sekreteraren informerade om klubbens 50-årsjubileum. Detta firas med en hamnfest den 29 augusti i Kyrkvikens hamn.

18   Ordföranden förklarade årsmötesförhandlingarna avslutade.

 

Före årsmötet berättade limnolog Hans Berggren om det rika livet i vattnet under vattenytan. Han visade också en egen välgjord film. Ett mycket uppskattat inslag.

Klubben bjöd de närvarande på kaffe med bröd.

Vid protokollet

 

Alf Norderyd

 

Justeras

 

Arne Eriksson                                                    Tommy Lundkvist