Protokoll fört vid Båtklubben Pärlans årsmöte 2010

Plats: Drejarens dagcentral, Bromölla.

Datum: 16 mars 2010

Antal närvarande: 25 personer.

 

1      Ordförande Leif Zadig hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

2      Årsmötet befanns behörigen utlyst.

3      Dagordningen fastställdes.

4      Till ordförande att leda dagens förhandlingar valdes Leif Zadig och till sekreterare att föra årsmötesprotokollet valdes Alf Norderyd.

5      Till justerare för årsmötesprotokollet valdes Arne Eriksson och Lauri Vouti.

6      Leif Zadig föredrog Verksamhetsberättelsen.

7      Johan Mellström föredrog resultat och balansräkningen.

8      Johan Mellström föredrog Revisionsberättelsen.

9      Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret och berättelserna lades till handlingarna.

10   a) Medlemsavgiften för nästa år (2011) fastställdes till oförändrade 125:-  kronor för enskild medlem samt till 175:- kronor för familjemedlemskap, dvs för familj boende på samma adress.

b) Ersättning till bojlagen innevarande år fastställdes till 200:- /boj, (oförändrat).

c) Hamnavgifter för nästa år (2011) fastställdes enligt följade:

Kanalens småbåtshamn: Oförändrat 150:- /bryggplats.

Kyrkvikens småbåtshamn:

Brygga B:  400:-/bryggplats, (oförändrat),

Brygga C: 650:-/bryggplats, (oförändrat),

Bryggor D till G: bom 4,5 meter: 900:-/bryggplats, (oförändrat),

                                bom 5 meter: 1000:-/bryggplats, (oförändrat),

                                bom 6 meter: 1100:-/bryggplats, (oförändrat).

För gästplatser från och med andra dygnet fastställdes 30:- /dygn, (oförändrat).

11   Fanns inte några motioner.

12   Ordförande Leif Zadig hade avböjt omval efter 30 år i styrelsen varav 28 som ordförande.
Anna Arvidsson valdes till ordförande för en tid av två år
.

Alf Norderyd begärde ordet och redovisade styrelsens förslag att utse Leif Zadig till Pärlans förste Hedersordförande.  Årsmötet utsåg därefter Leif Zadig till Pärlans Hedersordförande.

13   Till ordinarie ledamot på två år omvaldes Johan Mellström. Till ordinarie ledamot på två år nyvaldes Per Sandberg.
Två poster som ledamöter är därmed vakanta. Årsmötet beslöt att styrelsen får adjungera två personer till styrelsen. 

Yngve Nilsson hade avböjt omval efter 30 år i styrelsen, halva tiden som kassör och därefter som materialförvaltare. Alf Norderyd begärde ordet och redovisade styrelsens förslag att utse Yngve Nilsson till hedersmedlem. Årsmötet utsåg därpå Yngve Nilsson till Pärlans Hedersmedlem.

14   Till revisor för två år omvaldes Christian Trägårdh.

Till revisor för ett år, fyllnadsval efter Per Sandberg som invaldes i styrelsen, valdes Anders Abrahamsson.

15   Till revisorssuppleant för ett år omvaldes Gustav Ekenstedt.

16   Mötet uppdrog åt styrelsen att inom sig utse valberedning.

17   Under punkten ”Övriga frågor” tackade avgående ordföranden Leif Zadig för 30 fantastiska år i styrelsen och omfattade även avgående Yngve Nilsson i tacket och önskade styrelsen och hela Båtklubben lycka till i framtiden.
Nyvalde ordföranden Anna Arvidsson överlämnade gåvor till de avgående i form av var sitt konstfoto med motiv från Ivösjön signerade Eva Persson.

18   Ordföranden förklarade årsmötesförhandlingarna avslutade.

 

Efter årsmötet kåserade förre skolchefen och Pärlans ordförande 1965-1974, hedersmedlemmen Ingemar Valdemarsson om sina tre båtar han haft och sina ibland äventyrliga seglatser och om tiden i Pärlan. Ett mycket uppskattat kåseri.

Leif Zadig berättade därefter intressant och visade även bilder från sina 30 år i styrelsen.

Klubben bjöd de närvarande på kaffe och kakor.

 

Vid protokollet

 

Alf Norderyd

 

Justeras

 

Arne Eriksson                                                   Lauri Vouti