Protokoll fört vid Båtklubben Pärlans årsmöte 2011

Plats: Ivetofta Sparbank, Bromölla.

Datum: 16 mars 2011

Antal närvarande: 30 personer.

 

1      Ordförande Anna Arvidsson hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

2      Årsmötet befanns behörigen utlyst.

3      Dagordningen fastställdes.

4      Till ordförande att leda dagens förhandlingar valdes Anna Arvidsson och till sekreterare att föra årsmötesprotokollet valdes Alf Norderyd.

5      Till justerare för årsmötesprotokollet valdes Arne Eriksson och Yngve Nilsson.

6      Anna Arvidsson föredrog Verksamhetsberättelsen.

7      Johan Mellström föredrog resultat och balansräkningen.

8      Johan Mellström föredrog Revisionsberättelsen.

9      Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret och berättelserna lades till handlingarna.

10   a) Medlemsavgiften för nästa år (2012) fastställdes till oförändrade 125:-  kronor för enskild medlem samt till 175:- kronor för familjemedlemskap, dvs för familj boende på samma adress.

b) Ersättning till bojlagen innevarande år fastställdes till 200:- /boj, (oförändrat).

c) Hamnavgifter för nästa år (2012) fastställdes enligt följade:

Kanalens småbåtshamn: Ingen uthyrning 2012

Kyrkvikens småbåtshamn:

Brygga B:  400:-/bryggplats, (oförändrat),

Brygga C: 650:-/bryggplats, (oförändrat),

Bryggor D till G: bom 4,5 meter: 900:-/bryggplats, (oförändrat),

                                bom 5 meter: 1000:-/bryggplats, (oförändrat),

                                bom 6 meter: 1100:-/bryggplats, (oförändrat).

För gästplatser från och med andra dygnet fastställdes 30:- /dygn, (oförändrat).

Avgift Norra rampen: 20 kr per gång rampen används. Gäller ej Pärlans medlemmar, räddningskår och sjöräddning. Avgift ska erläggas i postinkast i container.

11   Fanns inte några motioner.

12   Ordförande Anna Arvidsson har ett år kvar på sitt mandat som ordförande.

13   Till ordinarie ledamot på två år omvaldes Alf Norderyd, Erik Sörensen, Anders Henriksson och Per Mårtensson. Till ordinarie ledamöter på ett år (fyllnadsval) nyvaldes Mats Pedersen och Bengt-Göran Håkansson. Dessa två platser har varit vakanta.

14   Till revisor för två år omvaldes Anders Abrahamsson.

15   Till revisorssuppleant för ett år omvaldes Gustav Ekenstedt.

16   Mötet uppdrog åt styrelsen att inom sig utse valberedning.

17   Under punkten ”Övriga frågor” ställde Leif Zadig frågan hur det går med planering av nya hamnen och klubblokal i det nya Lionshuset som ska uppföras i Iföstrandsområdet. Anna Arvidsson svarade att det är kommunen som har initiativet när det gäller nya hamnen. Pärlan har kontrakt på Kyrkvikens hamn till och med 2013. När det gäller klubblokal meddelade Anna Arvidsson att kommunen angett årskostnaden för Pärlan till mellan 10 000 och 25 000 kr. Pärlan har tackat nej till denna lokal.

18   Ordföranden förklarade årsmötesförhandlingarna avslutade.

 

Efter årsmötet berättade bankdirektör Hans-Åke Olsson och bankjurist Olle Bergman om Ivetofta Sparbank och dess tjänster samt om vardagsjuridik.

Därefter bjöd Ivetofta Sparbank de närvarande på kaffe och kakor.

 

Vid protokollet

 

Alf Norderyd

 

Justeras

 

Arne Eriksson                                                   Yngve Nilsson