Protokoll fört vid Båtklubben Pärlans årsmöte 2012

Plats:  Ivetofta Sparbank, konferenslokalen.

Datum: 21 mars 2012.

Antal närvarande: 20 personer.

 

1     Ordföranden Anna Birgersson hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

2     Årsmötet befanns behörigen utlyst.

3     Dagordningen fastställdes.

4    Till ordförande att leda dagens förhandlingar valdes Anna Birgersson och till sekreterare att föra årsmötesprotokollet valdes Alf Norderyd.

5     Till justerare för årsmötesprotokollet valdes Arne Eriksson och Lauri Vuoti.

6     Anna Birgersson föredrog Verksamhetsberättelsen.

7     Johan Mellström föredrog resultat och balansräkningen.

8    Johan Mellström föredrog Revisionsberättelsen.

9    Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret och berättelserna lades till handlingarna.

10  a) Medlemsavgiften för nästa år (2013) fastställdes till oförändrade 125:- kronor för enskild medlem samt 175:- kronor för familjemedlemskap, dvs för familj boende på samma adress.

      b)  Ersättning till bojlagen innevarande år fastställdes till oförändrat  200:-/boj.

      c)  Hamnavgifter för nästa år (2013) fastställdes enligt följande:

          Kyrkvikens småbåtshamn:

           Brygga A: 400:-bryggplats (nya platser).

           Brygga B: 400:-/bryggplats (oförändrat).

          Brygga C: 650:-/bryggplats (oförändrat).

          Bryggor D till G : bom 4,5 meter: 900:-/bryggplats (oförändrat),

                                        bom 5 meter: 1000:-/bryggplats (oförändrat),

                                        bom 6 meter: 1100:-/bryggplats (oförändrat).

         För gästplatser från andra dygnet  30:-/dygn (oförändrat).

         Avgift norra rampen: 20 kr per gång rampen användes. Gäller ej Pärlans medlemmar, räddningskår och sjöräddning.  Avgift ska erläggas i postinkast i container.

11    Fanns inga motioner.

12    Till ordförande  på två år omvaldes Anna Birgersson.

13    Till ordinarie ledamöter på två år omvaldes Johan Mellström, Bengt-Göran Håkansson, Mats Pedersen och Per Sandberg.

 14    Till revisor för två år valdes Christian Trägårdh.

 15    Till revisorssuppleant för ett år omvaldes Gustav Eckenstedt.

16    Mötet uppdrog åt styrelsen att inom sig utse valberedning.

17    Under punkten ”Övriga frågor” efterlyste Ingemar Valdemarsson årsmöteshandlingar till samtliga närvarande. Nu fanns handlingar i ett fåtal exemplar och presenterades på overhead. Styrelsen lovade en ändring till nästa år. Lauri Vuoti frågade vad som händer med Kanalen. Ordförande omtalade att Båtklubbens verksamhet i Kanalen har upphört och kontraktet har sagts upp. Johan Mellström informerade om Båtklubbens planerade evenemang under 2012. Sillafest på Enö den 16 juni med delvis nytt program. Bland annat har partytält införskaffas och trubadur är bokad. Den traditionella höstfesten ersätts med Hamnjippo i Kyrkvikens båthamn på dagtid den 25 augusti för medlemmar och allmänhet.  Bland annat ska Sjöräddningen från Yngsjö då göra en sjöräddningsuppvisning.         

18    Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

Efter årsmötet redogjorde bankdirektör Hans-Åke Olsson, Ivetofta Sparbank, för det ekonomiska läget, om bankens tjänster , varnade för så kallade snabblån via sms och informerade om bankens kommande satsning på ”Vårruset”. 

Därefter bjöd Ivetofta Sparbank på kaffe och kakor.

Vid protokollet

 

Alf Norderyd

Justeras

                      

Arne Eriksson                                                     Lauri Vuoti