Avfallshanteringsplan AVFALLSHANTERINGSPLAN FÖR KYRKVIKENS SMÅBÅTSHAMN I BROMÖLLA


1. Namnuppgifter

Denna avfallshanteringsplan avser Kyrkvikens småbåtshamn i Bromölla, vilken arrenderas av Båtklubben Pärlan. Markägare är Bromölla kommun. Arrendekontraktet är skrivet med Fritidsförvaltningen, Bromölla kommun. Denna avfallsplan gäller även för den närbelägna småbåtshamnen i Kanalen, som också drivs av Båtklubben Pärlan.
Ansvarig utsedd att genomföra avfallshanteringsplanen är Anna Birgersson.

2. Kapacitet
Hamnen har en kapacitet om ca 204 bryggplatser, varav ca 195 för närvarande är uthyrda. Därutöver finns ett litet antal gästplatser. Eftersom hamnen är belägen vid en insjö (Ivösjön), är gästhamnsverksamheten inte särskilt högt frekventerad. Under säsongen ligger kanske sammanlagt 3 båtar vid gästbryggan under korta perioder.
Trailerrampen utnyttjas ganska frekvent av dag-gästande båtar för fiske och rekreation. Det rör sig om kanske 150-200 båtar per år.

3. Avfallsmängd

Båtgenererat avfall
Från båtarna kommer mycket lite avfall eftersom de flesta båtägarna tar hem det avfall de genererar på sjön. Möjligen kan de gästande båtarna generera en del, men inte heller det i några större mängder. Vi kan uppskatta avfallet från dessa grupper till ett 10-tal sopsäckar om året.

Toalettavfall
När det gäller toalettavfall från båtar, finns inget behov av tömningsanordning eftersom det är ett mycket ringa antal båtar, kanske högst ett par stycken i hamnen som har inbyggd toalett, och de tömmer sina toalettankar hemma. Toaletter av s k Porta Potti-typ finns det förmodligen en handfull av, och även dessa töms hemma.
Några offentliga toaletter finns ej i området.


Allmänhetens avfall

Det finns 3 stycken grillplatser, en längst ut på piren bredvid fyren, en vid den norra trailerrampen samt en på den stora gräsmattan bredvid båtuppställningsplanen. Dessa är livligt frekventerade, men mestadels av icke båtfolk, dvs övriga kommuninvånare och skolbarn när de t ex spelar brännboll eller utövar andra fritidsaktiviteter på gräsmattan. Det grillplatsgenererade avfallet kan kanske röra sig om 10 sopsäckar om året.

Källsorterat avfall
Avfall såsom

-färgat glas            -metallförpackningar           -tidningar
-ofärgat glas          -pappersförpackningar        -plastförpackningar

sorteras och kastas uppe mittemot Ivetofta kyrka i de behållare Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB ställt ut där. 
Förbrukade batterier av olika slag, oljor och färger får ej slängas eller deponeras inom hamnområdet, utan skall tas med hem eller transporteras till särskild miljöstation av den som är ansvarig för att avfallet uppkommit.

Hundlatrin
På bilvägen ner till hamnen finns en s k hundlatrin, och det finns ytterligare en sådan i anslutning till gräsmatta/cykelväg i anläggningens nordöstra hörn. Dessa töms genom kommunens försorg.

4. Mottagningsanordningar
Brännbart hushållsavfall tas emot i två stycken 240-liters sopkärl. Ett vid grillplatsen ute vid piren (endast sommartid) samt ett vid miljöhuset (året om).

5. Karta över placering av avfallsanordningar
Se skiss på anslagstavlan i hamnen.

6. Omhändertagande
Bromölla kommuns renhållningsservice står för omhändertagande/transport av uppkommet avfall i hamnens sopkärl.

7. Information
Hyresgästerna kommer i samband med kontraktsskrivningen att informeras om hur avfallshanteringen är organiserad. Därutöver skriver vi till och från i olika medlemsutskick om detta.
Andra nyttjare informeras via anslag på anslagstavlan i hamnen.
Vid behov genomförs samråd med ansvariga på Bromölla kommun.

8. Vidtagna förenklingsåtgärder

Eftersom denna hantering är ny för oss, har vi ännu inte haft anledning att göra några förenklingar, men båtklubben kommer framöver att bevaka utvecklingen.