Nytt avtal i hamn – Båtklubben tar över bryggorna

posted in: Hamnboden | 0

Båtklubben Pärlan och Bromölla kommun har äntligen kommit fram till en fungerande lösning för båda parter gällande nytt arrendekontrakt avseende småbåtshamnen från 2020.

I nya kontraktet som löper på 20 år kommer klubben betala ett arrende för marken på 20 000 kr/år som indexregleras.
Klubben övertar ägandet av bryggorna och därmed också alla kostnader och arbete förknippade med dessa under kontraktstiden.
Fram tills årsskiftet har bryggorna ägts av kommunen som enligt det utgående kontraktet ska ha stått för reinvesteringar och underhåll av dessa. Detta har dessvärre inte skett de senaste åren på grund av ombudgeteringar av kommunens ekonomi.

Att klubben nu tar över ägandet ger större frihet att kunna investera i nytt och underhålla bryggorna i egen takt och regi.
Det innebär också att klubben behöver bättre ekonomi för att klara av att genomföra detta då det t ex kostar närmre 300 000 kr att byta ut en brygga.

Parallellt med det nya arrendekontraktet har det därför upprättats ett skötselavtal där kommunen ersätter båtklubben med 20 000 kr/år som också indexregleras för skötsel av markområdet som ingår i arrendet.
Hamnområdet besöks flitigt av allmänheten och båtklubben har ansett att skötseln av detta inte ska belasta klubbens ekonomi vilket kommunen tagit åt sig.
Detta avtal är skrivet på 5 år i taget och förlängs automatiskt om det inte sägs upp av någon av parterna.

Båtklubben har nu mycket att stå i de närmsta åren framöver då de äldsta bryggorna från 1977 måste bytas ut helt och förses med Y-bommar. Det finns en ständigt växande kö till platser med Y-bommar som man då hoppas kunna minimera.

Klubben kommer att ha stort behov av ideell arbetskraft om man ska kunna genomföra detta på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt. Då klubben har över 500 medlemmar med familjer så borde det finnas några som ställer upp när man ber om hjälp.

Vi ser nu fram emot kommande säsong! / Styrelsen