ALKOHOL PÅ SJÖN

Det förekommer tyvärr att vi till och från ser i tidningarna hur berusade båtförare kör upp på land eller orsakar kollisioner till sjöss, ibland med dödlig utgång. Sjöfylleriet tenderar dessutom att öka år från år på våra vatten, och vår egen sjö, Ivösjön har dessvärre inte heller varit helt förskonad från detta. Detta anser vi vara en allvarlig utveckling, och för att informera båtfolket om vad som egentligen gäller, har vi skapat denna sidan.
Båtklubben Pärlan har för övrigt antagit en drogpolicy (se nedan) där vi tar klart avstånd från alkohol vid ratten eller rodret.

Vad gäller egentligen om alkohol på sjön?

Länk till information

Det förra betänkandet från 2001 fick viss kritik, och nu skall ytterligare en utredning komma med slutredovisning i december 2005.

År 1999 infördes en gräns om 1,0 promille för grovt sjöfylleri. Utredaren skall överväga om det bör införas en promillegräns också för sjöfylleri av normalgraden och föreslå andra åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten till sjöss. Uppdraget ska slutredovisas den 16 december 2005. Vissa frågor ska, om utredaren finner det lämpligt, redovisas i ett delbetänkande senast den 17 december 2004. – Rattfylleriet är idag en av de största riskfaktorerna i trafiken och ett allvarligt hinder för att uppnå den av riksdagen antagna nollvisionen för dödade och allvarligt skadade i trafiken. Inte bara vägtrafiken utan även sjötrafiken ställer stora krav på nykterhet. Därför måste kampen för trafiknykterheten bedrivas på bred front, säger justitieminister Thomas Bodström.

 

BÅTKLUBBEN PÄRLANS DROGPOLICY OCH HANDLINGSPLAN

Bakgrund

Klubbens betalande medlemmar är normalt sett i åldersspannet från 20 till över 80 år, varvid endast ett fåtal medlemmar är under 20 år. Därutöver kan det finnas ett 20-tal familjemedlemmar under 20 års ålder.

Klubben har för närvarande inte någon uttalad ungdomsverksamhet.

Skulle vi framöver införa särskilda ungdomsaktiviteter, kommer vi då också att se över vår drogpolicy så att denna anpassas till de nya förutsättningarna.

Trots att vi inte har någon ungdomsverksamhet, har vi ändå ansett att vi skall ha vissa förhållningssätt gentemot droger, alkohol och tobak.

Drog- och alkoholpolicy för seniorer och föräldrar

Seniorer och föräldrar skall se till att vara föredömen för ungdomar när det gäller förhållningssätt till alkohol, tobak och droger. I det fall det kan förekomma alkohol vid medlemsarrangemang som genomförs av Båtklubben Pärlan, skall samtliga närvarande vara över 18 år eller ha målsmans tillstånd att närvara. Tobaksrökning skall ej förekomma om arrangemanget äger rum inomhus.

Vid färd på sjön skall föraren vara medveten om riskerna med alkohol vid ratten eller rodret. Lagen är väldigt tydlig på denna punkt, och detta förväntas klubbens medlemmar känna till.

Drog- och alkoholpolicy för styrelsen

Föreningens styrelsemöten skall vara rök- drog- och alkoholfria.

Handlingsplan om drogpolicyn inte följs

Kommer det till styrelsens kännedom att drogpolicyn inte följts, skall ärendet föras upp till styrelsen för handläggning så snart som möjligt.

Verkställighet, förankring och information

Denna drogpolicy och handlingsplan fastställdes vid styrelsemöte 2004-11-10 att gälla med omedelbar verkan, och den skall även föreläggas årsmötet våren 2005 för antagande och medlemsförankring

Drogpolicyn skall bifogas i de handlingar som rutinmässigt tillställs varje ny medlem, och den skall även visas på klubbens hemsida på Internet så den är tillgänglig för alla.