Stadgar för Båtklubben Pärlan med hemort i Bromölla

Ursprungligen antagna vid årsmöte den 14 mars 1959.

NoteringDatumVersion
Revidering2001-03-081.1
Revidering2006-03-291.2
Revidering2014-03-201.3
Revidering2022-03-011.4

§  1    ÄNDAMÅL

Klubben är en allmännyttig, ideell förening, och den har till ändamål att

 • verka för båtlivets utveckling och anpassning till natur, miljö och samhälle
 • verka för utbildning syftande till god sjösäkerhet samt ett gott kamrat- och sjömanskap
 • verka för säker sjöfart i Ivösjön samt för säkra fritidsbåtar
 • sprida information om båtlivet som en friluftsaktivitet oberoende av kön, ålder eller nationalitet

§  2    MEDLEMSKAP

 • Som medlemmar i klubben kan intagas båtägare, dennes familj samt övriga intresserade personer.
  Som familj räknas personer, mantalsskrivna och boende på samma adress.
  Medlemskap erhålls efter godkännande av styrelsen eller de som styrelsen delegerat beslutsrätten till. Inträdesansökan görs skriftligen till klubbens styrelse.
  Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.
 • Medlem som på ett förtjänstfullt sätt gagnat klubben, kan på medlems eller styrelsens förslag väljas till hedersmedlem. Beslut härom skall fattas på årsmöte. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.
 • Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.
 • Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben. Styrelsen kan medge uppskov.
 • Medlem som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom klubben, att dess anseende äventyras eller motverkar klubbens syfte, eller som inte fullgör de skyldigheter som är stadgade kan efter förslag av styrelsen uteslutas ur klubben på ett allmänt klubbmöte. Medlem har rätt att överklaga uteslutning till årsmötet.


§  3    ÅRSMÖTE

 • Årsmöte avhålles årligen senast under mars månad.
 • Kallelse till årsmöte skall ske senast två veckor före mötet. Kallelse sker anonnsering i lokalpressen eller per post eller till den som så önskar, via e-post.
 • Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast fem veckor före årsmötet.
 • Revisorerna skall senast 14 dagar före årsmötet få del av styrelsens årsberättelse samt kassasammandrag.
 • Årsmötets dagordning skall minst uppta följande ärenden:

          – fråga om mötets utlysande

          – fastställande av föredragningslistan

          – val av ordförande och sekreterare för mötet

          – val av två justeringsmän, tillika rösträknare

          – redovisning av styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser

          – redovisning av styrelsens och kommittéernas förvaltning (resultat- och balansräkning)

          – föredragning av revisionsberättelser

          – frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret

          – fastställande av klubbens medlemsavgifter och övriga avgifter

          – motioner till årsmötet samt av styrelsen förberedda övriga frågor

          – val av ordförande för en tid av två år vid jämnt år.

          – val av fyra ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år vid jämnt år.

          – val av fyra ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år vid ojämnt år.

          – val av en revisor för en tid av två år vid jämnt år.

          – val av en revisor för en tid av två år vid ojämnt år.

– val av en revisorssuppleant för en tid av ett år

– val av valberedning om tre ledamöter en tid av ett år, varav en skall vara sammankallande

– övriga frågor

 • Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisor finner så påkallat, eller om minst 1/10 av klubbens betalande medlemmar gör framställan härom.
  Kallelse till extra årsmöte utsändes skriftligen senast två veckor före mötet.
  Kallelsen skall innehålla motivering för det extra årsmötets utlysande.

§ 4     STYRELSE

 • Styrelsen skall bestå av ordförande och sex ordinarie ledamöter.
  Ordförande utses jämna år av årsmötet för en tid av två år. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
  Övriga styrelseledamöter väljs på två år så att tre ledamöter väljs jämna år, och
  tre ledamöter ojämna år.
  Endast sådana styrelseledamöter som nominerats i förväg är valbara.
  Medlemmar kan nominera styrelsekandidater till valberedningen senast tom januari månads utgång.
 • Styrelsen kan vid behov inrätta kommittéer för olika verksamheter, tex.

          – Försäkring               – Hamn          – Miljö                                 – Utbildning

          – Medlemsaktiviteter   – Ungdom      – Säkerhetsbesiktning        – Sjösäkerhet

§ 5     MEDLEMSAVGIFTER

          Medlemsavgifter och övriga avgifter skall fastställas av årsmötet och skall vara betalda senast en månad
efter avisering. Se § 2.4.

§ 6     FIRMATECKNING  OCH  RÄKENSKAPSÅR

 • Klubben tecknas av ordförande och kassör eller sekreterare, två i förening.
 • Bank- och postgirokonto samt värdepost tecknas av ordförande och kassör var för sig.
 • Klubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar perioden 1/1 – 31/12.

§ 7     STADGEÄNDRINGAR

 • För ändring av klubbens stadgar fordras majoritetsbeslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande möten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte.
  I kallelsen till mötet skall anges att förslag till stadgeändring föreligger.

§ 8     KLUBBENS  UPPLÖSNING

 • För upplösning av klubben krävs minst 2/3 majoritet vid årsmötet.
  I beslut om upplösning skall anges hur klubbens tillgångar skall användas.

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Stadgebilaga

Nya punkter kan tillkomma och andra kan ev utgå.

(Nedanstående punkter finns ännu inte dokumenterade, men detta skall göras succesivt).

 • Andrahandsuthyrning av platser i hamn
 • Anmälan – uppsägning av hamn- och/eller uppläggningsplatser
 • Arbetsplikt
 • Avgifter för hamn- eller uppläggningsplats, m.m.
 • Bojkättingar, krav på dimensioner, kontrollperioder
 • Båtbyte
 • Drogpolicy
 • Fiske från bryggor
 • Krav på obligatorisk båtförsäkring för dem som arrenderar bryggplats i hamn
 • Förtöjningar – dimensioner, hur, kontroller
 • Gästplatser – antal, var, avgift
 • Identitetsmärkning av båtar och uppställt gods på uppläggningsområde
 • Kölista för hamn- eller uppläggningsplats, byte båtplats mm
 • Ordningsregler, hamn- och uppläggningsanläggningar
 • Regler för avfallshantering            
 • Vinterliggare