Allmänna villkor
Utgåva 2021 01

 1. Båtklubbens årsmöte fastställer avgifter för bryggplatser och uppläggningsplatser.

 2. Arrendeavgift och obligatorisk medlemsavgift inbetalas årligen till Båtklubben senast en månad efter utfärdad faktura. Eventuella övriga fakturerade kostnader eller avgifter nedan betalas i enlighet med fakturans betalningsvillkor. Har förfallna avgifter enligt denna punkt eller andra av Båtklubben fakturerade belopp inte erlagts inom föreskriven tid, äger Båtklubben rätt att vid utskick av påminnelsebrev uttaga en lagstadgad påminnelseavgift. Skulle uppkomna fordringar jämväl inte betalas, äger Båtklubben rätt att uttaga en lagstadgad kravavgift jämte dröjsmålsränta om diskonto plus 8%, dock lägst 100:- kronor samt vidtaga rättsliga åtgärder för såväl beloppets erhållande som för avhysning av arrendatorn/lyftning av båten. Om gamla, obetalda skulder förekommer, må ny båtplats inte tilldelas förrän skulden ifråga reglerats. Obetalda skulder leder även till spärr av tagg.

 3. Adressändring skall omgående anmälas till Båtklubben. Därest utebliven adressändring medför obeställbar faktura, svarar Båtklubben inte för följderna härav.

 4. Om avtalet av någondera parten inte skriftligen (via papper eller epost) uppsagts före den 1 mars anses det förlängt med ytterligare ett år från detta datum.

 5. Arrendator av bryggplats och/eller uppläggningsplats och den som enligt pkt 8 nedan lånar eller hyr i andra hand är ansvarig för sin båt och ska ha den ansvarsförsäkrad.

 6. För att på bästa sätt utnyttja hamnanläggningen samt vid renovering av bryggor, förbehåller sig Båtklubben rätten att anvisa ny brygg- eller uppläggningsplats.

 7. Bryggplatsen är personlig, och får inte överlåtas, utlånas eller uthyras utan Båtklubbens godkännande. Den som lånar eller hyr båtplats i andra hand måste vara medlem i Båtklubben. Om bryggplats är uthyrd i andra hand utan att medgivande därtill först inhämtats eller om den som hyr eller lånar plats i andra hand inte uppfyllt kraven om medlemskap och försäkringsskyldighet, äger Båtklubben rätt att med omedelbar verkan säga upp aktuellt bryggplatsavtal. Den som hyr bryggplats i andra hand har därmed ingen automatisk rätt till bryggplatsen om denna blir ledig. All platstilldelning skall ske via kölistan. Båtplats må dock utan hinder från vad som ovan sägs efter överenskommelse med Båtklubben överlåtas inom den närmaste familjekretsen. Klausulen om medlemskap i Båtklubben Pärlan måste alltid uppfyllas.

 8. Vid Y-bom får båtens längd ej överstiga 1 meter utanför Y-bommens yttre ände.

 9. Under tiden 1 december till den 30 mars får båt ej ligga vid bryggplats. Undantag kan medges av hamnchefen. I det fall båt får kvarligga vid brygga under vintern, har arrendatorn ett alldeles särskilt ansvar att kontrollera att den inte vattenfylls och sjunker eller att den på annat sätt inte förorsakar skador på brygga, förtöjningsanordningar eller annans egendom. Arrendator har ansvar för att omedelbart lyfta sjunken båt, och därest så inte sker, kan Båtklubben verkställa lyftning på arrendators bekostnad.

 10. Uppläggningsplatsen får inte användas som förvaringsplats för gammalt material eller för båt, som inte längre är i brukbart skick. Av säkerhetsskäl får brandfarliga varor inte förvaras i lösa kärl i båten under tid densamma är upplagd. Uppställt gods inom uppläggningsområdet skall vara försett med tydlig skylt, utvisande ägarens namn eller bryggplatsnummer. Båtklubben äger rätt att omedelbart och utan ansvar forsla bort omärkt gods av vad slag det vara må.
  Båtar som ligger upplagda året runt får ligga på detta sätt i max 3 säsonger då uppläggningsplatserna är avsedda för vinterförvaring av båt. Om detta överträdes äger båtklubben rätt att säga upp arrendatorn med omedelbar verkan och har rätt att på arrendatorns bekostnad forsla bort båt om arrendator ej ombesörjer detta själv.

 11. Om arrendatorn utför arbete med minst 2 (två) timmar per tillfälle, krediteras denne påföljande år vid hyresfaktureringen med den fastställda avgiften för arbetsinsats. Max 2 tillfälle (4 tim) per år är avdragsgillt. Sådant arbete som kan komma i fråga är: hjälp vid höst- och vårstädning i Kyrkvikens småbåtshamn. Annat arbete i hamnen av typen rensa rabatter, måla eller snickra mm.

 12. För att minska kostnaderna för gräsklippning och renhållning svarar arrendatorn utöver eventuellt arbetspass för att förhyrd uppläggningsplats hålls i städat och vårdat skick. Om båt, båtvagn eller motsvarande förvaras på uppläggningsplatsen under sommarsäsongen svarar arrendatorn även för att gräset klipps resp marken rensas från ogräs kring den aktuella platsen.

 13. Upplagd båt ska stormsäkras. Båtägaren är alltid ansvarig om skada uppstår för andra. Se även pkt 6.

 14. Om hyrd uppläggningsplats inte hålls efter av arrendatorn, äger hamnchefen rätt att utföra erforderliga uppröjningsarbeten (gräsklippning och dyl.) varvid arbetet faktureras arrendatorn enligt av styrelsen fastställt belopp.

 15. Det är inte tillåtet att uppföra byggnad eller brygga av vad slag det vara må inom hamnområdet. Den som önskar utföra arbete, modifiering eller förändring av Y-bom eller brygga, måste inhämta hamnchefens skriftliga tillstånd härtill i förväg i varje enskilt fall.

 16. Om arrendator grovt bryter mot ovanstående allmänna villkor eller mot andra, av Båtklubben fastställda regler, kan Båtklubben på arrendatorns bekostnad vidta de åtgärder som Båtklubben kan finna påkallade på grund av det inträffade. En sådan åtgärd kan t ex innebära hävning av avtalet eller rättslig prövning.